Choď na obsah Choď na menu
 


Smernica POHL

27. 3. 2015

                        PREŠOVSKÁ OKRESNÁ HASIČSKÁ LIGA

 

           

Prešovská okresná hasičská liga (ďalej len P OHL) je celosezónna hasičská súťaž, ktorá pozostáva z ligových súťaží v požiarnom útoku v kategórii mužov a žien, pre konkrétny súťažný kalendárny rok.

 

1. Organizácia P OHL

1.1 Orgány P OHL

- najvyšším orgánom P OHL je ligová komisia (ďalej len LK), ktorá pracuje pri OVŠ

 

Skladá sa:     Predseda   –       Ing. Peter Tomčo

                      Podpredseda –  František Potocký

                      Tajomník –         Ing. Martin Slanina

                      Členovia:            Viktor Baran

                                                Bartolomej Angelovič

                                                                Marcela Čontofalská

                                                                Michal Roba

                                                                Miroslav Sučko

                                                                Patrik Hric

                                                                Juraj Kacvinský

                                                                 Radovan Oľha      

 

1.2 Úlohy ligovej komisie

- LK sa schádza pred zahájením a ukončením P OHL, v ostatnom prípade pri riešení neodkladných záležitostí súvisiacich z riadením P OHL.

- na zasadnutiach sa môžu zúčastniť aj členovia OVŠ

- ligová komisia je uznášaniaschopná, len ak je na zasadnutí ligovej komisii prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov LK.

- Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Uznesenie prijaté LK je záväzné aj pre tých členov, ktorí hlasovali proti, zdržali sa hlasovania, alebo neboli prítomní. 

- pred zahájením súťaže prekontrolovať dráhu a splnenie pravidiel ligy, prekontrolovať členské preukazy prihlásených hasičských družstiev do P OHL.

- určí rozhodcovský štáb na ligových kolách

- štatutárny zástupcovia sú predseda a tajomník LK POHL. Predseda zastupuje LK POHL na všetkých stretnutiach z orgánmi DPO a inými inštitúciami.

 

1.3 Hospodárenie

- peňažné prostriedky v P OHL tvoria hlavne vstupné poplatky a iné.

- získané peňažné prostriedky budú využité na organizačné náležitosti P OHL (poštovné, ceny a iné potrebné výdaje) a na posledné kolo k vyhodnoteniu súťažného ročníka.

- hospodárenie s peňažnými prostriedkami má na starosti hospodár LK, kontroluje ho predseda, podpredseda a tajomník LK.

 

 

2. Základné podmienky

2.1 Podmienky účasti v P OHL

- do P OHL sa môže prihlásiť každé hasičské družstvo(ďalej len HD), ktoré zaplatí vstupný poplatok 20€ a doručí prihlášku ligovej komisii na OV DPO Prešov.

- povinné prihlásenie DHZ-tky do POHL, ktoré chce organizovať ligové kolo v danom ročníku je koniec februára - do prvého zasadnutia ligovej komisie pre príslušný kalendárny rok.

- prihlásenie sa do POHL bez nároku organizovania ligového kola je stanovený na posledný pracovný deň (čiže piatok) pred začatím prvého ligového kola na OV DPO v Prešove. 

- DHZ, ktorá bude usporadúvať kolo súťaže P OHL daného ročníka, vloží do pokladne P OHL poplatok 10€ (iný poplatok – „možnosť zaplatenie aj pri platení vstupného poplatku“)

 

2.2 Kritéria pre hodnotenie P OHL

 

Hasičské družstvo bude hodnotené ak splní všetky nasledujúce podmienky hodnotenia:

1. Prihlási sa do P OHL a zaplatí vstupný poplatok

2. Hodnotí sa účasť na vopred vybraných pohárových súťažiach, ktoré boli zaradené ako ligové súťaže P OHL.

3. Povinná účasť pre hodnotenie ligového družstva je účasť na 8. kolách z 9. kôl celkových.

4. Body za umiestnenie 

1. miesto - 20 bodov

2. miesto - 18 bodov

3. miesto - 16 bodov

4. miesto - 14 bodov

5. miesto - 12 bodov

6. miesto - 10 bodov

7. miesto - 8 bodov

8. miesto - 4 body

9. miesto - 3 body

10. miesto - 2 body

11. miesto - 1 bod

K bodom za umiestnenie sa budú pripočítavať plusové body za dosiahnutý čas podľa tabuľky za danú kategóriu (mužov, žien)

 

Kategória mužov

do 15 sek.

10 bodov

17  -  19 sek.

7 bodov

15  -  16 sek.

9 bodov

19  -  22 sek.

5 bodov

16  -  17 sek.

8 bodov

22  a viac

1 bodov

 

Kategória žien

do 18 sek.

10 bodov

20  -  23 sek.

7 bodov

18  -  19 sek.

9 bodov

23  -  26 sek.

5 bodov

19  -  20 sek.

8 bodov

26  a viac

1 bodov

 

 

 2.3 Celkové hodnotenie P OHL a postup na Východoslovenskú hasičskú ligu

 

- vyhlásenie celkových výsledkov sa bude vykonávať na poslednej ligovej súťaži, ktorá sa uskutoční ako záverečné kolo P OHL

- víťazom P OHL sa stáva družstvo v kategórii mužov a žien s najvyšším počtom získaných bodov v ligových súťažiach P OHL

-    pre celkové hodnotenie HD musia byť splnené všetky podmienky hodnotenia

-    pri dosiahnutí rovnakého počtu získaných bodov o umiestnení a postupujúcom rozhodnú lepšie umiestnenia (1. – 10. Miesto) v siedmych hodnotených ligových súťažiach P OHL

-      víťaz P OHL  v kategórii mužov a žien obdrží do dočasného užívania putovný pohár       P OHL

-       do finále Východoslovenskej hasičskej ligy postupujú po celkovom hodnotení P OHL prvé tri HD mužov a prvé dve HD žien

-       Ak sa nachádza medzi postupujúcimi aj obhajca prvenstva predchádzajúceho ročníka Vsl. HL má automatický postup. V takomto prípade v danej kategórii má zabezpečenú účasť ešte jedno HD z danej kategórii

-   HD prihlásené z iného okresu bude ocenené ako HD z okresu PO ale nebude mať možnosť postúpiť na VHL ak obsadí prvé tri miesta v konečnom poradí. 

 

2.4 Protesty

-       protest za nedodržanie pravidiel voči svojmu družstvu môže podávať len veliteľ HD

-       protest sa podáva písomne hlavnému rozhodcovi disciplíny v čase do 10 minút od skončenia pokusu

-       protest rieši hlavný rozhodca disciplíny, ak ho nemôže vyriešiť, postúpi ho so svojim vyjadrením hlavnému rozhodcovi súťaže

-       protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podať hlavnému rozhodcovi súťaže  do 10 min.  od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov už nie je možné podať protest

-       protest nie je možné podať proti technickej chybe na vlastnej technike, náradí a výstroji

-       rozhodnutie o proteste musí byť do 30 minút od podania, ale najneskôr pred skončením danej ligovej súťaže

-       výsledok rozhodnutia o proteste musí byť zverejnený verejne.

-       výsledok rozhodnutia musí byť v písomnej forme

-       pri podaní protestu musí HD zložiť zálohu 15€, hospodárovi LK (alebo zodpovednému funkcionárovi LK), ktorá sa po uznanom proteste vráti

 

 

 

3. Povinnosti usporiadateľov súťaže

   A) POZVÁNKA MUSÍ OBSAHOVAŤ: dátum, miesto a čas konania súťaže s textom v hlavičke, že sa jedná o súťaž, ktorá bude prebiehať podľa súťažného poriadku DPO SR + dodatky tejto smernice, a to najmä:

-       požičaný člen je spoplatnený 2 eur (platí len pre ligové družstvá)

-       obuv je ľubovoľná

-       poradie sa žrebuje

-       a iné podľa smernice POHL

B) Vyznačiť miesto pre meranie hadíc

C) Zabezpečiť prípravný priestor pred základňami na prípravu HD a na technickú kontrolu

D) Poplatok za štartovné a stravné nesmie presiahnuť čiastku 15 € (stravné pre 10 členov HD)

E) Zabezpečiť trať proti samovoľnému pohybu divákov alebo súťažiacich po trati a musí byť riadne vyznačená páskou.

 

 

Základňa

-       rozmery 2000x2000x100 (dĺžka, šírka, výška)

-       musí byť z jedného kusa a vykobercovaná, aby bola dosiahnutá regulárnosť počas celých pretekov, minimálna výška základne 5 cm.

Nádrž

-       výška steny 0,8m od povrchu dráhy, rozmery 200x100x80

-       okraje musia byť bez ostrých hrán a uší, aby nedošlo k poraneniu súťažiacich

-       objem

 

Ceny

-       ceny a diplomy zabezpečuje usporiadateľ 

 

 4. Technické podmienky

4.1  Kôš

- kôš hliníkovej alebo laminátovej (TURBO kôš) konštrukcie

- s funkčnou klapkou a vypúšťacím mechanizmom

- musí mať sito s ľubovoľnými okami

 

 

4.2  Savice

- dĺžka 2,5m (±10cm) vrátane koncoviek

- priemer 110 mm so skrutkovým spojením

- nábeh na savici max. 3 cm

- izolepy a textilne pásky povolené

- nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitu

- závažie a výstuhy savíc sú nepovolené

 

4.3  Hadica B

- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)

- priemer 75mm a 65 mm

- poistky na spojkách sú povolené

 

4.4  Rozdeľovač

- s ľubovoľnými ventilmi bez úprav

- povolený iba s jedným vstupom B a výstupom 1xB a 2xC

 

4.5  Hadica C

- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)

- šírka 52mm a 42mm

- poistky na spojkách povolené

 

4.6  Prúdnica

- prúdnica C, priemer výstrekovej hubice 12,5mm (±0,1mm)

- dĺžka 40 – 50 cm

- celokovové

 

4.7  Ostatné

- kľúče 2ks na polospojky

- podložka na savicu max. 50x50cm a hrúbka 10mm

- kamienky a podložky nie sú povolené

 

4.7  Ostatné

- jednotný športový odev alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a lýtka

- prilba splňujúca podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (kompletný skelet a podbradným pásom ktorý musí byť zapnutý)

- obuv ľubovoľná – na vlastnú zodpovednosť veliteľa HD

- povolené sú chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

 

 5. Iné ustanovenia

Štartovné poradie sa bude žrebovať po nástupe veliteľmi HD. Prvé čísla budú určené pre HD žien a nasledujúce HD mužov.

- určenie hadice na meranie bude vykonané pred každým štartom, pomocou vytiahnutia náhodnej loptičky z popisom hadice na meranie.

- Pri vážnych okolnostiach (napr. choroba člena, zranenie člena, iné) môže družstvo požiadať členov ligovej komisie na súťaži o požičanie súťažiacého vo svojej kategórii. Toto zapožičanie bude písomne zanamenané do prihlášky na dané ligové kolo (Meno a priezvisko pretekára, DHZ a podpis). Súťažiaci na ligovom kole môže súťažiť iba v jednom drese, čiže zapožičaný pretekár štartuje v drese svojej DHZ-tky. Prezliekanie dresov sa považuje za nešportové správanie a obe družstvá budú diskvalifikované.

- HD prihlásené do ligy si môže požičať max. jedného pretekára, maximálne len na polovicu súťaží v danom súťažnom roku. Požičanie člena je za poplatok 2 €, ktoré zaplatí pri prezentácii. Poplatok bude odvedený do pokladne LK POHL.

- Neligové HD zúčastnené na ligovom kole nemajú možnosť požičiavania si pretekára z iného HD. V prípade zistenia bude HD diskvalifikované.

- Nadpolovičný počet pri požičaní schvaľuje ligová komisia (nadpolovičnou väčšinou)

- štartovanie: na signál z pištole - súťažiaci na miesta - pripravte sa - výstrel (3 doby). Štartovanie sa vykonáva z miesta - pevný štart.

- obsluhať časomieru na ligovom kole bude osoba nezávislá od vlastníka časomiery.

- Zloženie zostavy kola: Zostavujú ho členovia DHZ v lige okrem organizátora ligového kola. Pozície: Sanie, strojník, spájanie B - hadíc, rozdeľovač, pravý a ľavý prúd sa budú losovať na každom ligovom kole.

- každé družstvo si pripravuje základňu k útoku samostatne. Výnimkou je ženské družstvo, ktorému môžu pomôcť s uložením stroja na základňu muži a následne zostáva iba vedúci družstva.

- zo základne môžu prečnievať iba savice

- zuby polospojok a polospojky sa nesmú vzájomne dotýkať, minimálna medzera na kontrolnú šablónu

- motorová striekačka sa na základni nesmie štartovať (porušenie znamená neplatnosť pokusu)

- sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže (porušenie znamená neplatnosť pokusu), súťažiaci rozpája savicové vedenie na povel rozhodcu

- príprava náradia na základni je maximálne 5 minút ak organizátor ligovej súťaže neurčí ináč

 

 

- Pokus je neplatný ak: 1. Ak pri striekaní do terča pomôže druhý prúd alebo striekanie vykonávajú dvaja členovia (držanie prúdnice)

                                   2. Pri prekročení nástrekovej čiary

                                   3. Ak pokus nie je ukončený do dvoch minút

                                   4. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom

                                   5. Po dvoch neplatných štartoch

                                   6. Pri fyzickej pomoci inej osoby ako je člen súťažného HD

                           7. Ak HD použilo iné náradie ako je predpísané (pri prvej kontrole)

                                    8. V prípade straty výstroja počas útoku (napr. strata prilby)

                                        a do ukončenia pokusu nebude mať súťažiaci výstroj

                                        kompletnú. (ak neohrozovala jeho bezpečnosť pri

                                        vykonávaní pokusu)

 

Diskvalifikácia (vylúčenie) zo súťaže:

1. ak sa členovia HD nešportovo správali (ďalej len nedôstojné správanie voči rozhodcom a členom vedenia súťaže, poškodzovanie výstroja a vyzbroja)

2. ak sa dokáže opakované nešportové správanie, môže LK POHL rozhodnúť o vyradení HD na nasledujúce kolo ligy, pri hrubom nešportovom opakovanom správaní môže byť HD  vylúčené z celého ročníka POHL

3. ak sú členovia HD pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok alebo povzbudzujúcich prostriedkov

4. ak HD použilo iné náradie ako je predpísané (pri opakovanom zistení)

 

5. ak sa zistí porušenie súťažného poriadku z úmyselnej alebo hrubej nedbalosti

 

 

 

Aktualizované po zasadnutí ligovej komisie dňa 27.2.2015 v Žehni.